esbap es‧bap

[esba:p]

 1. Bir işi etmek, bir zady öndürmek, ýasamak üçin gural, serişde.

  • Tokar bilen Nökeriň ussaçylyk esbaplary örän ýagdaýlydy. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

  • Slesarçylyk esbaplary.

 2. Bir zat üçin gerek bolan, üpjün edilýän zatlar, enjamlar.

  • Oňa laýyk täze esbap gerekdi. (Ş. Boržakow, Kaspi kenarynda)

  • Kagyzlaryny, ölçeg esbaplaryny goltugyna alyp, öýüne tarap ugran Efimowyň yzyna düşdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Bir zady öwretmäge gerek bolýan zatlar, enjamlar.

  • Okuw esbaby. Görkezme esbaplary.

 4. Bezeg, eşik, geýim, enjam.

  • Iş geýimlerini çykaryp, toý esbabyna girýärdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Atymyň bolsa bütin esbabyna çenli alyp gidipdirler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 5. Emläk, goş, zat.

  • Ol kem-kemden öý esbaplaryny satmaga başlaýar. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem esbap - esbaby.


Duş gelýän formalary
 • esbaba
 • esbaby
 • esbabydyr
 • esbabymy
 • esbabyna
 • esbabynda
 • esbabyndan
 • esbabyny
 • esbabyny-da
 • esbabynyň
 • esbabyň
 • esbapda
 • esbapdan
 • esbapdygyny
 • esbapdyr
 • esbaplar
 • esbaplar-da
 • esbaplara
 • esbaplarda
 • esbaplardaky
 • esbaplardan
 • esbaplardyr
 • esbaplary
 • esbaplary-da
 • esbaplarydyr
 • esbaplarymy
 • esbaplarymyzy
 • esbaplaryn
 • esbaplaryna
 • esbaplarynam
 • esbaplarynda
 • esbaplaryndaky
 • esbaplaryndan
 • esbaplaryny
 • esbaplarynyň
 • esbaplaryň
 • esbaplaryňyzy
 • esbaply
 • esbaplylygy
 • esbaplylyk
 • esbapsyz