esasy

[esa:sy]

Has ähmiýetli, möhüm, wajyp, baş.

  • Ol biziň esasy kontorymyz däldir. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Olar ýene şonuň ýaly iki-üç süriň üstünden geçip, çopan-çoluklaryň hal-ahwalyny sorap, olaryň esasy bazasyna bardylar. (B. Kerbabaýew, Saýlanan eserler)