erkin

 1. Azat, erkana, dynçlykda.

  • Halkyň erkin durmuş ugrunda alyp barýan göreşini wasp edýär. («Görogly» eposy)

  • Erkin hem başyny ýokary göterip ýaşamaga höweslenýärdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Erkin ýaşamak isleýärin. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)

 2. Mejbur edilmedik, öz ygtyýarly, öz islegi boýunça.

  • Özüňi erkin alyp barmalydy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 3. Kynçylyksyz, birkemsiz, ýeňillik bilen.

  • Ol nemes dilinde we fransuz dilinde örän erkin gepläp, her bir sözi salykatlylyk bilen oýlanyp aýdýardy we saldamlap görýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

erkin terjime

Sözme-söz edilmeýän terjime.