erkek

 1. Erkeklik jynsa degişli şahs, jynsy taýdan aýallaryň tersine bolan şahs.

  • Tiz wagtda aýallar, erkekler, çagalar goşuldylar. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)

  • Şol geljek synçy erkek adammy ýa-da aýalmy?! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Ejesi bilen erkek dogany oňa herrelmekden başga jogap bermediler. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Göçme manyda Mert, edermen, gaýratly, bir sözli.

 3. Urkaçy däl, erkeklik jynsa degişli.

  • Erkek pişik.

 4. Düýäniň bir görnüşi, iş maly.

  • Hurmaýy gyzyl erkek emaý bilen çökdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Myrat bolsa özüniň höwri bolan erkeginden aýrylmagy gaty kyn görýärdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Atasynyň erkegi bilen şähere üzüm daşady. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem erkek - erkegi.

erkek göbekli

Erkek çaga, erkek adam.

 • Galada erkek göbekliden jandar ýok. («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
 • erkege
 • erkegem
 • erkegi
 • erkegim
 • erkegimem
 • erkegimi
 • erkegin
 • erkeginde
 • erkeginden
 • erkegine
 • erkegini
 • erkeginiň
 • erkegiň
 • erkegiňe
 • erkegiňiziňem
 • erkegiňki
 • erkekde
 • erkekden
 • erkekdi
 • erkekdigi
 • erkekdigini
 • erkekdigiňize
 • erkekdir
 • erkekler
 • erkekler-de
 • erkeklerde
 • erkeklerden
 • erkeklerdir
 • erkeklere
 • erkeklerem
 • erkekleri
 • erkeklerimizi
 • erkeklerin
 • erkeklerinde
 • erkeklerinden
 • erkeklerine
 • erkeklerini
 • erkekleriniň
 • erkekleriň
 • erkekleriňem
 • erkeklermiş
 • erkekli
 • erkekligem
 • erkekligi
 • erkekligine
 • erkekligini
 • erkekligiň
 • erkeklik
 • erkeklikdir
 • erkeklilik
 • erkekmi
 • erkeksiz