erk at

Bir işi etmäge bolan hukuk, ygtyýar, gaýrat, ukyp.

 • Ýöne başga bir zat meni erkime goýmaýar. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 • Döwür biziň garramagymyza erk berenok. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Diňe häzirki ýaly erkimizi goramak bilen hem kanagatlanmarys. (B. Soltannyýazow, Kümüş)

 • Tejen derýasynyň erki elinden alyndy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

erk etmek

 1. Ygtyýar etmek, buýrup bilmek, diýeniňi etdirmek.

  • Köp zatlara erk edip bilýärin. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)

  • Indi özüňden önen çagaňa-da erk edip bolmasa?! -- diýip, ol içinden gepledi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 2. Özüňi gaharlanmakdan, tolgunmakdan saklamak, saklanyp bilmek.

  • Ol özüne erk edip, zordan saklandy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)