eriş

Ýüňden inçe egrilen ýüplük; dokalýan zadyň ýüplükden edilýän esasy.

 • Erşi temeniň gözünden geçirip, gözenek-gözenek edip çatyp, kellesine geýdi-de ötägitdi. («Görogly» eposy)

 • Soňra yzyna dolanyp, goltuk jübüsiniň eriş bagjyklaryny çözerdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Sazyň kirşi ýaly dartylan erişleriniň üstünde dürli reňkli ýumaklar towsaklaşýar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem eriş - erşi.

eriş-argaç bolup geçmek

Başdan-aýak nygtalyp, bellenip geçmek (pikir, ideýa hakynda).

 • Tutuşlygyna kitabyň içinden geljegiň motiwiniň eriş-argaç bolup geçýän tötänden däl. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

eriş-de-argaç

Biri-biriniň üstünden geçýän (çyzyk), eýläk-de-beýläk (hereket, gatnaw).

 • Awtomaşynlar eriş-de-argaç gatnaýardylar. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • erişde
 • erişden
 • erişleri
 • erişleriniň
 • erişleriň
 • erişli
 • erişlige
 • erşi
 • erşime
 • erşine
 • erşini
 • erşiniň
 • erşiň