erbet er‧bet sypat

 1. Oňat hilli bolmadyk, ýaman, ýaramaz, mukdar.

  • Şol erbet pikiri başlaryndan çykarmaga çalyşdylar. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Geçen ýyl onuň gulagyna erbet bir habar gelip ýetipdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Onuň-da netijesi erbet bolmady. (J. Akyýew, Mergeniň ogly)

  • Siz şony isleseňiz, goý men erbet bolaýyn! (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

 2. Aýylganç, elhenç, örän güýçli, gaty.

  • Ol birden ah çekip, erbet ses etdi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Onuň ýüzi birden erbet agardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Onuň ýüzi erbet gyzardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Gahrymanyň kellesi agaja degip, erbet ýarylypdyr. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 3. Pes, ýaman (keselbentlik we ruh taýdan bolan agyr ýagdaý hakynda).

  • Onuň saglygy erbet.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem erbet - erbedi.


Duş gelýän formalary
 • erbede
 • erbedem
 • erbedi
 • erbedini
 • erbediniň
 • erbediň
 • erbedrägi
 • erbedräk
 • erbetde
 • erbetdi
 • erbetdigi
 • erbetdiginden
 • erbetdigine
 • erbetdigini
 • erbetdir
 • erbetler
 • erbetlere
 • erbetleriň
 • erbetlige
 • erbetligem
 • erbetligi
 • erbetliginden
 • erbetligine
 • erbetligini
 • erbetliginiň
 • erbetligiň
 • erbetlik
 • erbetlikde
 • erbetlikden
 • erbetmi
 • erbetmiş