epopeýa

  1. Edebiýat termini Uly taryhy wakalary beýan edýän epiki häsiýetli çeper eser.

    • «Uruş we parahatçylyk» epopeýasy-bu Rus edebiýatynyň ägirt uly eseridir. («Mugallymlar» gazeti)

  2. Birnäçe uly taryhy wakalar, bir zadyň çylşyrymly taryhy.