eplemek işlik

Bir zady bükmek, gat-gat etmek.

  • Ol ony epläp jübüsine saldy. (NN. Geldiýew, Gyzyl galstuk)

  • Garly haty epläp, goltugyna saldy-da, puly sanap berdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Daşky geýimini çykardy, epläp başynyň aşagynda goýdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)