epizod

Edebiýat termini Çeper eseriň belli derejede özbaşdaklyk häsiýeti eýeläp, gutaran bölümi.

  • Ol hekaýanyň käbir epizodlaryna geň galýar. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • «30-njy ýyllar» dramasy şol taryhy epizodlary tomaşaçylaryň gözüniň öňünde janlandyrýar. («Mugallymlar» gazeti)