entemek işlik

 1. Deňagramlylygy saklap bilmän iki baka çaýkanmak, yranmak, entireklemek.

  • Ol göýä diýersiň, aýaklanmadyk köşek ýaly enteýärdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Ol turmakçy boldy, emma entäp, zordan ýerinden turdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Emma pýan bolup, entäp ýörenlerine kän gabat gelmersiň. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

 2. Göçme manyda Biderek ygyp ýörmek, işsiz aýlanyp ýörmek, gezip ýörmek.

  • Onda-munda entäp ýörmek. Gören ýerde entäp ýörmek.

 3. Göçme manyda Mal-mülksüz galmak, garyp düşmek, batmak, lüt düşmek.

  • Bular seniň sähel entäniňi bilseler, ýaňsäňe deperler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 4. Horluk çekmek, kynçylyk görmek.

  • Gara gyşyň ýagy ýaly sowgunda, Egin-eşiksiz entäp suwuň çekerdiň. Gije-gündiz entäp lüti çykýardy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 5. Göçme manyda Bir zadyň yzynda sergezdan bolmak, bir zat üçin kynçylyk çekmek.

  • Onuň yzynda entänler az bolmady. (G. Kulyýew, Köpetdagyň eteginde)

entäniň eline el ýetirmek

Kynçylyga, agyr ýagdaýa düşen adama kömek etmek, ony dogry ýola gönükdirmek, goldamak.