enjam

[enja:m]

 1. Bir zat etmek üçin gerek bolýan abzallar, iş gurallary.

  • Soňra operasiýa üçin zerur bolan enjamlary taýýarlamagy öz kömekçisine buýurdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Senegat enjamlary.

 2. Hojalykda ulanylýan zatlar, gurallar.

 3. Kynçylykdan, kyn ýagdaýdan çykmaklyk alajy, bir işi amala aşyrmagyň çäresi.

  • Gaçmaklykdan başga tapmaz enjamy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýöne indi tizräk oba ýetmäniň enjamyny etmek gerek! -- diýip, ýaňadandan gürrüňi dowam etdi. (B. Seýtäkow, Kümüş)