ene

 1. Kakanyň ejesi.

  • Ejem, bajym, garry enem guwanyp, Öpdüler gujaklap, aýdaryn saňa. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 2. Çaganyň ejesi.

  • Oglum, eneň ikimize kitap okap berer ýaly seni molla bermekçi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Bir seniň garry eneň öz öýüni saklap otyr. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 3. Owlak, guzy we ş. m. dogran mal.

  • Owlak enesini emýärdi.

 4. Birnäçe gezek döle gelen, guzlan mal.

  • Ene sygyr.

 5. Ruhy taýdan endik etmek boýunça özüňki, özüňe degişli.

  • Men söýýärin ene ýurduň çasly akýan çaýlarny. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

ene süýdünden halal!

Öz zähmeti siňen, kişi goşandy bolmadyk, hut özüniňki, ogurlyk däl.

 • Ene süýdünden halal, şu günüň özünde men size bir horjun pul eltip bereýin! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Men hiç kimiň malyny talamok, men ata-babamdan galan, ene süýdünden halal öz zähmet hakymy ele saldym. («Türkmen pýesalary»)

eneden bolmak

Dünýä inmek.

eneden dogma

Baryp ýatan, bütinleý, bütin ömründe şeýle, hemişe, mydama.