eltilmek işlik

  1. Bir ýere alyp barylmak, äkidilmek, gowşurylmak.

    • Öňki eltilen otuň, çopanlaryň özleriniň taýýarlanja seliniň gutaryp barýandygyny men baryp öz gözüm bilen görmesem hem bilýän. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Biziň eltilen günümiziň ertesi han gelip aýlandy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  2. Bir zada sezewar edilmek, duşurylmak, uçradylmak, duçar edilmek.

  3. Goýberilmek, ýakynlaşdyrylmak, ýakynyna bardyrylmak.