elhenç

 1. Gorkuly, gorkunç, howply.

  • Ol günleri bu günler ýada düşürmek-de elhenç bolup galdy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Näme üçin meniň düýşüme gowy zatlar girmän iň elhenç zatlar girýär. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Örän güýçli, gaty.

  • Potdan agzyna agaç salnan tilki ýaly, ernini gyşardyp, dişini goýberdi-de, elhenç gygyrdy. (N. Pomma, Egri eýikmez)

  • Şol wagtyň özünde köçeden bir elhenç we barha beterleşip barýan ses eşidildi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Bäbek onuň ýüzüne elhenç çerrelip seretdi. (N. Saryhanow, Giýew)

  • Emma gyz elhenç titräp, ýumrugyny aýlady. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

 3. Örän erbet, ýaman, ýigrenç.

  • Elhenç garaňkydy. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

  • Agzyndan çykýan goýy tüsse ony elhenç görkezýärdi. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

  • Eýsem, ene mähri elhençmi?! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem elhenç - elhenji.


Duş gelýän formalary
 • elhenji
 • elhenjidir
 • elhenjiň
 • elhençdi
 • elhençdigini
 • elhençdir
 • elhençli
 • elhençligi
 • elhençliginden
 • elhençligine
 • elhençligini
 • elhençligiň
 • elhençlik
 • elhençlikde
 • elhençlikden
 • elhençmi