elendirmek işlik

  1. Sandyratmak, sarsdyrmak, titretmek.

    • Ine, bu setirler hasratly hykykaty göz öňüne getirýän, adamyň ýüregini elendirýän janly suratdyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Kynçylyga sezewar etmek, horlamak, kaňkatmak.

    • Gapy-gapy elendiren, Seniň gözleriň, gözleriň. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)