elementar sypat

  1. Bir zadyň esasyna degişli bolan, başlangyç, ýönekeý.

    • Siziň töweregiňizde oturanlar mekdep okuwçylary däl, elementar kurs geçer ýaly! (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

  2. Öz-özünden düşnükli bolan, sada, ýönekeý.

    • Men siziň elementar düzgüne hormat goýmagyňyzy haýyş edýärin! (B. Kerbabaýew, Nebitdag)