elemek işlik

  1. Elekden geçirip arassalamak.

    • Olar harman atýardylar, bugdaý eleýärdiler. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

    • Olaryň birnäçesi dänäni elese, beýlekileri arassalanan bugdaýyň düýbüni süpürdiler. («Mydam taýýar» gazeti)

  2. Göçme manyda Saýlamak, seçmek, barlamak.

eläp çykmak

Hemme ýeriniň agtaryp çykmak, gözlemek.

  • Obany eläp çykmak.