elek e‧lek

Elemek üçin halka gözenek çekdirilen esbap.

 • Dagyň depesinde irigöz elekden ýumşak un elenýän ýaly bolup, ownuk gar sepelenip başlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Çagajyklar heşerlenişip galanlarynda, möjek guýrugy elek ýaly bir toklyny idirdedip gelipdir. (B. Kerbabaýew, Jonnuk Batyr)

 • Ondan soň hatar arasyny 12-15 santimetr çuňlukda ýumşadyp, elekden geçen ders bilen basyrdyk. («Mugallymlar» gazeti)

 • Ol kiçijik elegi maňa ber! (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem elek - elegi.

elekden geçirmek

Her bir tarapdan barlap görmek, barlamak.

 • Nagyşlandyr ak kagyzyň ýüzüni, Geçirip elekden her bir sözüni. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Artyk olaryň baryny akyl eleginden durlap geçirip bilmedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Men şu ýerde aýtjak sözlerimi ençeme gezek elekden geçirdim. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • elege
 • elegi
 • elegin
 • eleginde
 • eleginden
 • elegine
 • eleginiň
 • elegiň
 • elekde
 • elekden
 • elekdi
 • elekdigini
 • elekdir
 • elekdäki
 • elekler
 • eleklerde
 • eleklerden
 • eleklere
 • elekleri
 • eleklerinde
 • elekleriniň
 • elekleriň
 • elekli
 • eleksiz