eldeki el‧de‧ki

Adamyň erkinde bolan hojalykda saklanýan we öwredilen (mal).

  • Eldäki janawarlarynyň iň gorkagy hem mekiri eşekdir. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Bu ýolujy pisiň haýwan tutmak elinden gelmänsoň, şeýdip adamlaryň öýündäki eldekiji haýwanlaryny zor edip awlar eken. (B. Gurbanow, Çarwa Mergeniň gürrüňi)


Duş gelýän formalary
  • eldekileriniňki