ekmek ek‧mek işlik

 1. Gögertmek üçin ýere tohum sepmek, agaç oturtmak.

  • Agdaryp çykan ýerine bolsa bugdaý, gawun, mekgejöwen ekýär. (K. Jumaýew, Dört dogan)

  • Ekini nähili şert bilen eken bolsalar, şol şerte görä-de paýlaşýarlar. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Ol onuň-munuň ýer-suwuny ýarpysyna ekerdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Ekene bar, ekmedige ýok. (nakyl)

 2. Göçme manyda Döwmek, ýoklamak, puja çykarmak.

bolsady ekmek

Häzirki wagtda bolmadyk, geljekde bolaýmagy mümkin bolan ýa-da fantastik käbir zatlary göz öňüne getirmek, arzuw etmek.

 • Bolsady ekeniň bilen gögerýän bolsa, men hem okaman, tejribe geçmän, lýotçik bolardym. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

 • Diňe bir adamyň ekýän, bolasdysy däl-de, hatda guramalaryň-da öz düzen planlaryny bir sebäp bilen dolduryp bilmeýän wagtlary-da bolar. (B. Soltannyýazow, Kümüş)

 • Onuň agzyndan çykýan sözler bolsady ekmek ýaly bir hili süýji, ýakyly bolup ýürekden turýardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 • Gereginiz erkek bolsa, howudyňyzy üpjünläberiň! -- diýip, ummasyz bolsady ekýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • ekdi
 • ekdik
 • ekdiler
 • ekdim
 • ekdir
 • ekdiň
 • ekdiňiz
 • ekdiňmi
 • ekeli
 • ekeliň
 • ekem
 • eken
 • ekende
 • ekendigi
 • ekendigimi
 • ekendigine
 • ekendigini
 • ekendiklerine
 • ekendiklerini
 • ekendir
 • ekene
 • ekenem
 • ekeni
 • ekenim
 • ekenimi
 • ekenimiz
 • ekenimizdenmi
 • ekenimizi
 • ekenimmi
 • ekenini
 • ekeniň
 • ekeniňde
 • ekeniňi
 • ekeniňiz
 • ekenler
 • ekenlerdir
 • ekenlere
 • ekenleri
 • ekenleriň
 • ekenligi
 • ekenmi
 • eker
 • ekerden
 • ekerdi
 • ekerdim
 • ekere
 • ekerin
 • ekerine
 • ekeris
 • ekerler
 • ekersiň
 • ekesi
 • ekeýin
 • ekip
 • ekipdi
 • ekipdiler
 • ekipdim
 • ekipdir
 • ekipdirler
 • ekiň
 • ekjegem
 • ekjek
 • ekjekden
 • ekjekdim
 • ekjekler
 • ekme
 • ekmedige
 • ekmedigini
 • ekmedik
 • ekmegem
 • ekmegi
 • ekmegine
 • ekmegini
 • ekmegiň
 • ekmek
 • ekmekde
 • ekmekden
 • ekmekdir
 • ekmeklige
 • ekmekligi
 • ekmekligiň
 • ekmeklik
 • ekmeli
 • ekmelidi
 • ekmelidigi
 • ekmelidigine
 • ekmelidigini
 • ekmelidir
 • ekmeseň
 • ekmesini
 • ekmez
 • ekmezden
 • ekmeýän
 • ekmäge
 • ekmäge-de
 • ekmän
 • ekmäne
 • ekse
 • eksem
 • ekseň
 • eksin
 • eksinler
 • ekäý
 • ekäýseň
 • ekýän
 • ekýändiklerini
 • ekýäne
 • ekýänem
 • ekýäni
 • ekýänim
 • ekýär
 • ekýärdi
 • ekýärdiler
 • ekýärin
 • ekýäris
 • ekýärler
 • ekýärsiň