ekmek işlik

 1. Gögertmek üçin ýere tohum sepmek, agaç oturtmak.

  • Agdaryp çykan ýerine bolsa bugdaý, gawun, mekgejöwen ekýär. (K. Jumaýew, Dört dogan)

  • Ekini nähili şert bilen eken bolsalar, şol şerte görä-de paýlaşýarlar. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Ol onuň-munuň ýer-suwuny ýarpysyna ekerdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Ekene bar, ekmedige ýok. (nakyl)

 2. Göçme manyda Döwmek, ýoklamak, puja çykarmak.

bolsady ekmek

Häzirki wagtda bolmadyk, geljekde bolaýmagy mümkin bolan ýa-da fantastik käbir zatlary göz öňüne getirmek, arzuw etmek.

 • Bolsady ekeniň bilen gögerýän bolsa, men hem okaman, tejribe geçmän, lýotçik bolardym. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

 • Diňe bir adamyň ekýän, bolasdysy däl-de, hatda guramalaryň-da öz düzen planlaryny bir sebäp bilen dolduryp bilmeýän wagtlary-da bolar. (B. Soltannyýazow, Kümüş)

 • Onuň agzyndan çykýan sözler bolsady ekmek ýaly bir hili süýji, ýakyly bolup ýürekden turýardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 • Gereginiz erkek bolsa, howudyňyzy üpjünläberiň! -- diýip, ummasyz bolsady ekýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)