eklin

Aýrybaşgalykda ýaşamak, ýeke, özbaşdak, aýry.

  • Hüňkaryň eklin ýatan ýylkysynyň üstünden geldi. («Görogly» eposy)

  • Artyk ondan soň eklin ýatmady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)