eklenmek işlik

Öz güzeranyňy özüň görmek, öz günüň özüňden geçmek, öz günüňi görmek, öz oňşugyň özüňden geçmek, öz zähmetiňe düşýän zat bilen oňmak (hak).

  • Ol özüniň daban azaby bilen eklenipdir. («Edebiýat»)

  • Sen arassa zähmet bilen eklenmelisiň. (K. Jumaýew, Dört dogan)

  • Bil agyrtman eklenmäň hasabyny bilýändir. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)