eklemek ek‧le‧mek işlik

Birini iýdirip-geýdirip saklamak, biriniň durmuşyna kömek etmek, idetmek.

 • Öz maşgalasyny hem doganynyň üç çagaly dul aýalyny eklemäge mejburdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 • Seniň ýaly edermen ogly eklemäge Babahan arçynyň heniz her gurby ýok däldir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ol öz maşgalasynyň arasynda otursa, men ony eklejek ahyry. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Çünki eneler biz aksüýt berip ulaldypdyrlar, ekläpdirler, saklapdyrlar, kemala getiripdirler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

ekläp-saklamak

Birine ata-ene gözegçiligini etmek, biriniň ugruna seretmek, birini her bir tarapdan goldap saklamak.

 • Seni ekläp-saklan mähriban enäniň gözýaşlary üçin gahar gazap oduny kimiň üstüne seçmeli. (A. Gowşudow, Powesler we hekaýalar)

 • Abadan, biz seni ekläp-saklap adam etdik! («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • ekledik
 • ekledim
 • eklejegem
 • eklejegi
 • eklejegimi
 • eklejek
 • ekleme
 • eklemedim
 • eklemegem
 • eklemeginde
 • eklemegiň
 • eklemek
 • eklemekde
 • eklemeli
 • eklemelidi
 • eklemezdim
 • eklemeýär
 • eklemäge
 • eklemän
 • eklemäň
 • eklesin
 • ekleýän
 • ekleýänlerim
 • ekleýänligi
 • ekleýärdi
 • ekleýärin
 • eklän
 • ekläni
 • ekläniň
 • ekläniňde
 • eklänoklarmy
 • ekläp
 • ekläpdir
 • ekläpdirler
 • eklär
 • eklärden
 • eklärin
 • ekläýin
 • ekläýmek