ekin e‧kin at

Ekilýän zat, ekilýän meýdan.

 • Görýärmiň, iller her ýyl ekin ekip, köp bugdaý alýarlar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Oňa biz ekinlerimiziň ykbalyny ynanyp bileris. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Onuň ekin bilen näme işi bar?! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ol ekinleriniň hasylyny zaýa etmän ýygnaýar. (K. Jumaýew, Dört dogan)


Duş gelýän formalary
 • ekinde
 • ekinden
 • ekindi
 • ekindir
 • ekindäki
 • ekine
 • ekinem
 • ekini
 • ekinidir
 • ekinim
 • ekinimiz
 • ekinimize
 • ekinin
 • ekininde
 • ekininden
 • ekinine
 • ekinini
 • ekininiň
 • ekiniň
 • ekiniňe
 • ekiniňi
 • ekiniňize
 • ekinler
 • ekinler-de
 • ekinlerde
 • ekinlerden
 • ekinlerdigini
 • ekinlerdir
 • ekinlerdäki
 • ekinlere
 • ekinleri
 • ekinlerimiz
 • ekinlerimizi
 • ekinlerimiziň
 • ekinlerinde
 • ekinlerinden
 • ekinlerindäki
 • ekinlerine
 • ekinlerini
 • ekinleriniň
 • ekinleriň
 • ekinleriňiň
 • ekinli
 • ekinligi
 • ekinlik
 • ekinmi
 • ekinsiz