ekilmek e‧kil‧mek işlik

Ýere tohum sepilmek, agaç oturdylmak.

 • Onuň kakasy ýatymlyk gidip, dag içiniň amatly ýerlerinde ekilen düme arpalary orýardy. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

 • Olar howla çykdylar, hatar ekilen sosnalaryň arasynda gezmäge başladylar. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

ekilmedik ýerde gögermek

Çagyrylmadyk ýere barmak, islenmeýän ýerde görünmek; gürrüňe ýerliksiz goşulmak.

 • Hemişe ekilmedik ýerde gögerip ýör. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Şol wagtda ekilmedik ýerde gögerýän Aýtak, niredendir bir ýerden gelip, gürrüňe goşulmakçy boldy. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

 • Ekilmedik ýerde gögeren gyzgandan dynmak üçin, ussa indi nätmelidi?! Aýtagyň ýeňsesinden südürläýmese, öz ýakasyndan el çekjek gümany ýokdy. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

 • Bu gedaý näme üçin ekilmedik ýerde gögerýär. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • ekildi
 • ekilen
 • ekilende
 • ekilenden
 • ekilendi
 • ekilendigi
 • ekilendigine
 • ekilendigini
 • ekilendir
 • ekileni
 • ekilenine
 • ekilenini
 • ekilenlerden
 • ekilenligi
 • ekiler
 • ekilerdi
 • ekilermi
 • ekilip
 • ekilipdi
 • ekilipdir
 • ekiljek
 • ekilme
 • ekilmedik
 • ekilmegi
 • ekilmegine
 • ekilmegini
 • ekilmeginiň
 • ekilmek
 • ekilmeli
 • ekilmelidigi
 • ekilmelidigini
 • ekilmelidir
 • ekilmese
 • ekilmezden
 • ekilmezinden
 • ekilmeýän
 • ekilmeýär
 • ekilmäge
 • ekilmän
 • ekilmändir
 • ekilse
 • ekilse-de
 • ekilýän
 • ekilýändigi
 • ekilýändigine
 • ekilýändigini
 • ekilýäne
 • ekilýäni
 • ekilýänini
 • ekilýänlerde
 • ekilýänleri
 • ekilýänligi
 • ekilýär
 • ekilýärdi