ekdi ek‧di

Eldeki edilen, adamyň erkinden çykmaýan: öwrenişdirilen, endik etdirilen.

  • Öz ekdi maly ýaly edip, ony islän ýerine haýdadyp ýör. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Garrynyň ekdi haýwanlaryny göresleri gelýärdi. (B. Gurbanow, Çarwa Mergeniň gürrüňi)

  • Gurt çagasyndan ekdi bolmaz. (nakyl)


Duş gelýän formalary
  • ekdiler
  • ekdim
  • ekdisi
  • ekdiň
  • ekdiňiz
  • ekdiňmi