ejizletmek e‧jiz‧let‧mek işlik

[eji:zletmek]

 1. Güýçden-gurpdan düşürmek, güýç-kuwwatyny azaltmak, ysgynsyz etmek, güýçsüz etmek.

  • Gamçy yzlary Myrady ejizletdi. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)

  • Açlyk adamyny gör nähili ejizledýär -- diýen oý bilen Artyk ony galdyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Göçme manyda Pese düşürmek, asgynlatmak, gowşatmak.

  • Aýdylýan sözler ony ýuwaş-ýuwaşdan ejizledip başlady.

 3. Göçme manyda Hor ýagdaýa salmak, biçäre halda goýmak.

  • Geçmişiň agyr durmuşy ony has ejizletdi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ejizletmek - ejizledýär, ejizleder, ejizledipdir.


Duş gelýän formalary
 • ejizleder
 • ejizledip
 • ejizledýär
 • ejizletdi
 • ejizletmegi
 • ejizletmek
 • ejizletmeli