ejir e‧jir at

Fiziki ýa-da ahlaky, ruhy taýdan bolan horluk, jebir, azap, jepa, sütem.

 • Onuň ýüzünde ruh ýok, biçäre gözleri hasrat hem ejirden doldy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 • Meniň dilim seniň bize berýän ejirleriňden uzyn däldir. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)

 • Köplere ejirdiň azlara rähnet. Bütin taryh baýy, eý beýik zähmet. (A. Kekilow, Söýgi)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem ejir - ejri.

ejir çekmek

Horlukda gün geçirmek, hor bolmak, azap, jepa çekmek.

 • Gara günde garyplygyň ejrini öz gerdenim bilen çekendirin. (G. Gurbansähedow, Enesiniň ýumuşlary)

 • Men pahyr ejir çekip, çölde goýun üstünde. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 • Kapaslykdan ejir çeken adam ýaly, öwhüldäp dem aldy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
 • ejirde
 • ejirden
 • ejirdiň
 • ejirler
 • ejirlerden
 • ejirlere
 • ejirleri
 • ejirlerini
 • ejirleriňden
 • ejirli
 • ejirsiz