ejelik e‧je‧lik

Öweý eje, eje deregine kabul edilen aýal.

  • Sizi görenimizde, Mamur eje, meniň öz ejeligim ýadyma düşäýdi! (G. Gurbansähedow, Ýürek daş däl)

  • Bolsa-da, gyzyň ejeligi ony öz ýanyndan goýmady. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Aýna ejeliginiň ýüzüne-de seretmän kesgin jogap gaýtardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ejelik - ejeligi.


Duş gelýän formalary
  • ejeligi
  • ejeligim
  • ejeligimiň
  • ejeliginden
  • ejeligini
  • ejeliginiň