eje e‧je

 1. Çagany dogran, çagasy bar aýal, ene.

  • Ejesi hem eli bedreli gölesini goýberip, sygryny sagmaga barýardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Megerem, ýaňky setirleri ýazan mahalynda, ol özüniň mähriban ejesini unudan bolmagy mümkin. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Sen dörärsiň diýip bolsa, ejeň ikimiziň göwnümize-de gelmändi. (K. Jumaýew, Dört oglan)

  • Myrat öýe gelende, onuň ejesi Nabat okara-çemçelerini stoluň üstünde goýuşdyrýardy. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

 2. Ýaşy bir çene baran aýala hormat üçin onuň adyndan soň getirilip aýdylýan söz.

  • Bir gün Berdi aga bilen Aknabat eje ertirki çaýlaryny içip otyrdylar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Bike eje oglunyň bolşuna köp wagtdan bäri göz astyndan syn edip, bir zadyň bardygyny aňýan hem bolsa, oňa gitdiň-goýduň diýip azar bermeýärdi. (G. Gurbansähedow, Ýürek daş däl)

  • Dogrusyny aýdanda Nabat eje şol süýji hyýal bilen ymyzganypdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • eje-de
 • ejede
 • ejeden
 • ejedenem
 • ejedi
 • ejedir
 • ejeler
 • ejeler-de
 • ejelerden
 • ejelere
 • ejeleri
 • ejeleridir
 • ejelerimiz
 • ejelerinden
 • ejelerine
 • ejelerini
 • ejeleriniň
 • ejeleriň
 • ejelermi
 • ejeli
 • ejeligi
 • ejeligim
 • ejeligimiň
 • ejeliginden
 • ejeligini
 • ejeliginiň
 • ejelik
 • ejem
 • ejemden
 • ejemdir
 • ejeme
 • ejemem
 • ejemi
 • ejemiz
 • ejemizden
 • ejemizdir
 • ejemize
 • ejemizem
 • ejemizi
 • ejemiziň
 • ejemiň
 • ejesem
 • ejesi
 • ejesi-de
 • ejesidi
 • ejesidir
 • ejesimi
 • ejesin
 • ejesinde
 • ejesinden
 • ejesindenem
 • ejesindäki
 • ejesine
 • ejesinem
 • ejesini
 • ejesini-de
 • ejesinimi
 • ejesiniň
 • ejesiniňem
 • ejesiniňki
 • ejesiz
 • ejeň
 • ejeňden
 • ejeňdir
 • ejeňe
 • ejeňem
 • ejeňi
 • ejeňiz
 • ejeňizden
 • ejeňize
 • ejeňizi
 • ejeňiziň
 • ejeňizmi
 • ejeňiň
 • ejä
 • ejäni
 • ejäniň
 • ejäniňem