eh eh ümlük

  1. Bir zat hakynda aladalanmaklyk, ökünmeklik, bir zada täsin galmaklyk duýgusyny aňladýan ümlük.

    • Eh, ýadymdan çykarypdyryn.

    • Eh, gör nähili oňat zat!

  2. Nähoş adamyň agyrlyk bilen dem alşy.

    • Syrkaw eh, eh edip ýatyrdy.