egsik eg‧sik

 1. Möçberi kemeldilen, möçberi kemelen, azaldylan, doly däl (suwuklyk hakda).

 2. Kem, ýetmez, pes (ýagdaý).

  • Eşek özün egsik saýmaz bedewden, gymmat etseň, at ýanynda bellidir. (Magtymguly)

  • Indi oňa gowşak, ölügsi hem egsik görünýärdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Onuň nämesi senden egsik?! (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem egsik - egsigi.


Duş gelýän formalary
 • egsige
 • egsigi
 • egsikdir
 • egsikler
 • egsiklerden
 • egsiklik
 • egsiklikden