egremlemek eg‧rem‧le‧mek işlik

Egri ýol bilen gitmek, egrem-bugram, sowa ýol bilen barmak.

  • Barsaň-da, jülgeleriň içi bilen egrerlip barmaly bolar. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)