egmek eg‧mek işlik

 1. Bir zadyň uçlaryny biri-birine ýakynlaşdyryp, duga görnüşinde etmek; başyny, ýokary tarapyny aşak bükmek, epmek, tutmak, gyşartmak.

  • Düzüm-düzüm gozalar gowaçalaryň şahalaryny aşak egipdirler. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Agaçlar üstlerine oturan tozanlaryny göterip bilmän, köp miwe getiren ýaly başlaryny aşak egipdirler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Çekilýän jylaw Meleguşuň altyn boýnuny ýaý ýaly egýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Küýzäniň bilini çep aýagyna söýäp, ony egdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Gury agajy egmegin, degmedige degmegin. (nakyl)

 2. Göwresi öňe eňňit edýän, bükürräk (adam).

  • Ol jüýkburun, egmejik adamdy. (N. Pomma, Egri eýikmez)

  • Topazburnuň gaňrak ýaly egmek göwresi dikilen ýaly boldy. (N. Pomma, Egri eýikmez)

  • Boýunlar ýygyrtlaşan, uzyn, arryk, egmek kösä şol talaňdan zat ýetmedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

baş egmek

seret baş 2

 • Ol iki elini uýlugyna diräp, baş egip salam berdi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 • Başyn egip bu gelin, «Düş» diýip yşarat etdi. (A. Alamyşow, Sona)

 • Bir adamyň öňünde baş egmek, boýun burmak bolar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Çarwalar Artyga baş egmäge taýyndylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Men bu ajaýyp ylymyň öňünde baş egýärin. (B. Seýtäkow, Döwürdeşler)

boýun egmek

seret boýun

 • Eýranda bolan kazak komandowaniýesi Maşada gelen iňlis harby missiýasyna boýun egipdir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • egdi
 • egdi-de
 • egdigiçe
 • egdiler
 • egdim
 • egdir
 • egdiň
 • egen
 • egende
 • egendigi
 • egendigimizi
 • egendigini
 • egendiklerini
 • egenim
 • egenimden
 • egenine
 • egeniň
 • egenler
 • egenlere
 • egenleri
 • egenleriň
 • egenok
 • egensoň
 • eger
 • eger-de
 • egerde
 • egerinmi
 • egerler
 • egerlik
 • egip
 • egipdir
 • egipdirler
 • egiň
 • egjegiňe
 • egme
 • egmedik
 • egmedikleri
 • egmediklerini
 • egmegi
 • egmegin
 • egmegine
 • egmegini
 • egmegiň
 • egmejegine
 • egmejegini
 • egmejek
 • egmejekdigini
 • egmek
 • egmekden
 • egmekdigini
 • egmeklerini
 • egmekligi
 • egmeklik
 • egmeli
 • egmelidir
 • egmerin
 • egmeris
 • egmese
 • egmeseler
 • egmesi
 • egmesini
 • egmesiniň
 • egmez
 • egmezden
 • egmezligi
 • egmezligine
 • egmezlik
 • egmeýän
 • egmeýänimi
 • egmeýänleri
 • egmeýär
 • egmeýärler
 • egmäge
 • egmän
 • egmändigi
 • egmändir
 • egmändirler
 • egmäne
 • egmänim
 • egmäniň
 • egse
 • egsem
 • egseňiz
 • egäý
 • egýän
 • egýändigini
 • egýändikleriniň
 • egýändir
 • egýänini
 • egýänligi
 • egýär
 • egýärdi
 • egýärdiler
 • egýärin
 • egýäris
 • egýärler
 • egýärmi