eglenmek işlik

Bir ýerde bir sebäp bilen mümkin ýa-da gerek bolan wagtdan köp saklanmak, bolmak; gijä galmak, öz wagtynda gelmezlik.

  • Ol onuň bilen gürleşip, ep-esli eglendi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Kakasy köp eglenensoň, Myrat aladalandy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Durdy aga raýonda bir iki gün eglenmelidi. (J. Akyýew, Mergeniň ogly)