eglenmek eg‧len‧mek işlik

Bir ýerde bir sebäp bilen mümkin ýa-da gerek bolan wagtdan köp saklanmak, bolmak; gijä galmak, öz wagtynda gelmezlik.

 • Ol onuň bilen gürleşip, ep-esli eglendi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Kakasy köp eglenensoň, Myrat aladalandy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Durdy aga raýonda bir iki gün eglenmelidi. (J. Akyýew, Mergeniň ogly)


Duş gelýän formalary
 • eglendi
 • eglendiler
 • eglendim
 • eglendiň
 • eglenen
 • eglenenden
 • eglenene
 • egleneni
 • eglenenim
 • eglenenini
 • egleneniňi
 • eglenenlerini
 • eglenensoň
 • eglener
 • eglenerdi
 • eglenere
 • eglenerin
 • eglenerini
 • eglenesi
 • eglenesim
 • eglenip
 • eglenipdi
 • eglenipdir
 • eglenjeginden
 • eglenjek
 • eglenme
 • eglenme-de
 • eglenmedi
 • eglenmediler
 • eglenmedim
 • eglenmegin
 • eglenmek
 • eglenmeklik
 • eglenmekçi
 • eglenmeli
 • eglenmelidi
 • eglenmerin
 • eglenmeris
 • eglenmese
 • eglenmesi
 • eglenmesinler
 • eglenmez
 • eglenmezdiler
 • eglenmezdim
 • eglenmeýärdiler
 • eglenmäge
 • eglenmäli
 • eglenmän
 • eglenmändigini
 • eglenmändirler
 • eglenmänem
 • eglenmäniň
 • eglenmäň
 • eglense
 • eglense-de
 • eglensem
 • eglenseň
 • eglensin
 • eglenäýmeginiň
 • eglenýän
 • eglenýäne
 • eglenýär
 • eglenýärdi
 • eglenýärler