egirmek e‧gir‧mek işlik

 1. Süýümi towlamak, burmak bilen sapak etmek, eriş etmek.

  • Garry ene ýüp egirýär, gulaç dokaýar, onuň-munuň ýüpegini çekip berýär, kişi hyzmatyny edýär, garaz, ýykma-ýykylma bir mydar bilen gün dolandyrýar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Nurjahan igini egirmäge başlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Inçe egrip, nepis edip dokardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Göçme manyda Bir ýere, bir zadyň daşyna ýygnamak, toplamak, üýşürmek, goýmak, oturtmak.

  • Ol bu wagt päkize stoluň daşyna myhmanlaryny egirdi. (B. Kerbabaýew, Kümüş)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem egirmek - egrer, egripdir.


Duş gelýän formalary
 • egirdi
 • egirme
 • egirmegiň
 • egirmek
 • egirmekde
 • egirmeklik
 • egirmeli
 • egirmäge
 • egirseň
 • egirýän
 • egirýär
 • egirýärdi
 • egirýärler
 • egrem
 • egrende
 • egrerdi
 • egrip
 • egriň