egindeş e‧gin‧deş

 1. Deň boýly, uzynlygy bir meňzeş.

 2. Ýaşlary, durmuşdaky hereketleri boýunça ugurdaş bolan, deň-duş.

  • Ana şonda şo-da egnine tüpeň atyp öz egindeşleri bilen bile urşa gitdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Egindeş ýaşlaryň wäşi gülkisi, Howada ýaňlanyp, guş ýaly uçýar. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 3. Biri-biriniň ýakyn ýanynda, deňinde, gapdalynda bolan, ýanaşyk.

  • Iki dost egindeş bolup durdular. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 4. Göçme manyda Bile, bilelikde, deň.

  • Ençeme ýyl bäri egindeş işleşip gelýäni-de Annatuwakdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 5. Göçme manyda Deň hereket edip gelýän, pikirdeş, ýürekdeş, işde, göreşde, söweşde synagdan geçen ynamdar ýoldaş.

  • Mollanepesiň döwürdeşi, ýakyn egindeşleriniň biri-de satirik şahyr Keminedir. («Edebiýat»)

  • Ýogsa-da, men ony seniň üçin getirtdirdim, indiki sapar gelemde, onuň ýürekdeş egindeşleriniň suratyny hem getirip bererin. («Türkmen pýesalary»)


Duş gelýän formalary
 • egindeşe
 • egindeşi
 • egindeşimize
 • egindeşinden
 • egindeşiň
 • egindeşiňizmi
 • egindeşler
 • egindeşleri
 • egindeşlerinden
 • egindeşlerine
 • egindeşlerini
 • egindeşleriniň
 • egindeşleriň
 • egindeşlik