eginbaş e‧gin‧baş

Egin-eşik, geýim-gejim, bedene ötülýän zatlaryň jemi, geýilýän geýimleriň hemmesi.

 • Ol heniz hem özüniň gadymy eginbaşynda gezýärdi. Kelje gidip, Wepanyň öýlerinden kitaplaryny hem eginbaşlaryny kiçijik çemedanjygy bilen alyp geldi. Wepanyň özüne laýyk tikilen bir laý araçäkli esgerleriň eginbaşyny-papagyny, ädigini sylag berdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Olar derrew nazarlaryny Oguljana dikdiler we eginbaşlaryny kakyşdyryp ugradylar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Gelen gelniň bir-iki laý eginbaşyndan başga sepi ýokdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • eginbaşlar
 • eginbaşlary
 • eginbaşlarym
 • eginbaşlarymy
 • eginbaşlaryny
 • eginbaşlaryň
 • eginbaşly
 • eginbaşy
 • eginbaşyma
 • eginbaşymyň
 • eginbaşyna
 • eginbaşynda
 • eginbaşyndan
 • eginbaşyny
 • eginbaşynyň
 • eginbaşyň