egin-eşik e‧gin-e‧şik

seret eginbaş

  • Ol gelenleriň egin-eşiklerine nazar saldy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Bu çaga egin-eşik geýdirdi. («Görogly» eposy)

  • Ol örän çalasynlyk bilen egin-eşiklerini geýindi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

  • Onuň egin-eşigi, daşky görnüşi şäher täjirleriniňkä çalym edýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)