egilmek e‧gil‧mek işlik

Biliňi epmek, aşaklygyna eňňit etmek, egmek, epilmek.

 • Gyz suw almaga eglende, Artyk bükülip dünýäni unutdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ol gaşlaryň arasyny eglip gözleýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Gylyç aga eglip, agtygynyň maňlaýyndan ogşady. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 • Eglip sokyny aljak bolanda, onuň hereketini aňan Garabatyr bäşataryň gundagy bilen onuň kellesine urdy. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)

 • Sona onuň ýüzüne eglip çiňerildi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Egilme-de bükülme. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem egilmek - egler, eglipdir.


Duş gelýän formalary
 • egildi
 • egildi-de
 • egildigi
 • egildiler
 • egildim
 • egilme
 • egilme-de
 • egilmeginde
 • egilmegine
 • egilmek
 • egilmekden
 • egilmeklige
 • egilmeler
 • egilmelerinde
 • egilmeli
 • egilmeseň
 • egilmesi
 • egilmez
 • egilmezi
 • egilmeýändigi
 • egilmeýär
 • egilmäge
 • egilmän
 • egilmäniň
 • egilse
 • egilseňiz
 • egilýän
 • egilýänini
 • egilýär
 • egilýärdi
 • eglen
 • eglende
 • eglendi
 • eglene
 • eglenlerinde
 • egler
 • eglerdi
 • eglibem
 • eglip
 • eglipdir
 • eglipler
 • egläýmäge