edinmek e‧din‧mek işlik

 1. Özüň üçin etmek, özüň üçin ýerine ýetirmek, özüň üçin amala aşyrmak, özi üçin bolmak.

  • Çaý içip, agşam naharyny edinenlerinden soň, bular ýatdylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Bir maşgala ýaly bolup nahar edinýärler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Özüň üçin almak, bir zatly bolmak alynmak.

  • Men gelni eýýäm edinjekdim. (D. Agamämmedow, Goşgular we pýesalar)

  • Aýna bäşläp-üçläp janly edindi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • edindi
 • edindi-de
 • edindigi
 • edindik
 • edindik-de
 • edindiler
 • edindim
 • edindim-de
 • edindimi
 • edindiň
 • edindiňiz
 • edineli
 • edineliň
 • edinen
 • edinende
 • edinenden
 • edinendigi
 • edinendigini
 • edinendikleri
 • edinendiklerini
 • edinene
 • edinenem
 • edinenimizden
 • edineninden
 • edinenine
 • edinenini
 • edineniň
 • edineniňden
 • edinenler
 • edinenlerinden
 • edinenleriň
 • edinenligi
 • edinenmiş
 • edinenok
 • edinensoň
 • ediner
 • edinerdi
 • edinerdik
 • edinerdiler
 • edinerdim
 • edinere
 • edinerin
 • edinerinden
 • edinerini
 • edineris
 • edineriňe
 • edinerler
 • edinerlik
 • edinersiň
 • edinersiňiz
 • edinesi
 • edinesim
 • edinesiň
 • edineýin
 • edinibem
 • edinip
 • edinipdi
 • edinipdik
 • edinipdiler
 • edinipdim
 • edinipdir
 • edinipdirler
 • edinipsiň
 • ediniň
 • edinjegini
 • edinjegiňiz
 • edinjek
 • edinjekdi
 • edinjekdigine
 • edinjekdik
 • edinjekdim
 • edinjekler
 • edinjeklere
 • edinjekmi
 • edinme
 • edinmedik
 • edinmegem
 • edinmegi
 • edinmegimiz
 • edinmegimize
 • edinmeginden
 • edinmegine
 • edinmegini
 • edinmeginiň
 • edinmegiň
 • edinmejek
 • edinmek
 • edinmekde
 • edinmekden
 • edinmekdir
 • edinmekleri
 • edinmeklerinden
 • edinmeklerine
 • edinmeklerini
 • edinmeklige
 • edinmekligi
 • edinmekligiň
 • edinmeklik
 • edinmekçi
 • edinmeli
 • edinmelidiginde
 • edinmelidir
 • edinmelidirler
 • edinmeseler
 • edinmesem
 • edinmesin
 • edinmesine
 • edinmesinler
 • edinmezinden
 • edinmeýän
 • edinmeýändigimiziň
 • edinmeýändigini
 • edinmeýär
 • edinmeýärdi
 • edinmeýärin
 • edinmeýäris
 • edinmeýärler
 • edinmäge
 • edinmän
 • edinmändik
 • edinmändir
 • edinmändiris
 • edinmändirler
 • edinmänim
 • edinmäň
 • edinse
 • edinse-de
 • edinseler
 • edinselerem
 • edinseň
 • edinseňiz-de
 • edinsin
 • edinäý
 • edinäýme
 • edinäýmeli
 • edinäýmäge
 • edinäýsek
 • edinäýýär
 • edinýän
 • edinýän-de
 • edinýändigi
 • edinýändigine
 • edinýändigini
 • edinýändiklerini
 • edinýändir
 • edinýäne
 • edinýänini
 • edinýänleriň
 • edinýänligindedir
 • edinýär
 • edinýär-de
 • edinýärdi
 • edinýärdiler
 • edinýärin
 • edinýäris
 • edinýärler
 • edinýärlermi