edenli

Iş bilýän, iş başarýan, başarnykly, başarjaň, dogumly, tutanýerli, gaýduwsyz, ýürekli.

  • Onuň oturyşynda turşunda edenli adamyň ähli alamatlary bardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Onuň elleriniň hereketi örän çalasyndy we edenlidi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Göýä şir balasy basym ulaldy, Akylly, edenli ýaş ýigit boldy. (R. Seýidow, Saýlanan eserler)

  • Dogumly hem edenli, biz zähmetiň girewi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)