edenli e‧den‧li

Iş bilýän, iş başarýan, başarnykly, başarjaň, dogumly, tutanýerli, gaýduwsyz, ýürekli.

 • Onuň oturyşynda turşunda edenli adamyň ähli alamatlary bardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Onuň elleriniň hereketi örän çalasyndy we edenlidi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Göýä şir balasy basym ulaldy, Akylly, edenli ýaş ýigit boldy. (R. Seýidow, Saýlanan eserler)

 • Dogumly hem edenli, biz zähmetiň girewi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • edenlidi
 • edenlidir
 • edenliligi
 • edenliligini
 • edenliliginiň
 • edenlilik
 • edenlisini
 • edenlisiniň