edehät e‧de‧hät

Gylyk-häsiýet, boluş, aýratynlyk.

  • Gitjek däl -- diýip; buýtar-suýtar etmek bolsa meniň edehädim däl. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Ahyrsoňy Oguljahan şu hili ýagdaýda gyzlaryň edehädine ýüzlendi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem edehät - edehädi.


Duş gelýän formalary
  • edehädim
  • edehädine