edebiýatçy at

[edebiýa:tçy]

  1. Edebiýaty öwreniş ylmy boýunça hünärmen, ýazyjy.

    • Onsoň-da, men has owdanlap ýazybir ýaly edebiýatçy-da däl! Biziň ýurdumyzyň ähli milletleriniň durmuşyna edebiýatçylaryň we hudožnikleriň has oňat göz ýetirmeklerini we has çuňňur aralaşmaklaryny olara maslahat beresimiz gelýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Näme, indi ösümlikleri edebiýatçylaryň öz işlerinde peýdalanýandyklaryny-da gadagan etmek hyýalyň barmy? (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  2. Edebiýaty söýýän, edebiýat kitaplaryny gowy görýän, köp okaýan.