edara e‧da‧ra

[eda:ra]

Haýsy hem bolsa bir işiň bir görnüşi bilen meşgullanýan gurama.

 • Bir gün agşam kolhoz başlygy Han küýlini edarasyna çagyrdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Şu obada bu jaýa «täze durmuşyň edarasy» diýlip atlandyrylýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Kolhoz edarasynyň jaýynda Aman poşçy we birnäçe kolhozçylar otyrdylar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Şol buraw kontorasynyň edarasydy. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

edara etmek

Işi guramak, dolandyrmak, herekete, işe ýolbaşçylyk etmek.

 • Mübäşir erbabyň ýer-suwuny edara edýän adam. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 • Edaralary edara etmäge halkyň özüni gyzyklandyrmak gerekdir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • edara-da
 • edarada
 • edaradaky
 • edaradan
 • edaradanam
 • edarady
 • edaradyr
 • edaralar
 • edaralara
 • edaralaram
 • edaralarda
 • edaralardaky
 • edaralardan
 • edaralardyr
 • edaralary
 • edaralary-da
 • edaralarydyr
 • edaralarymyz
 • edaralarymyzyň
 • edaralaryna
 • edaralarynda
 • edaralaryndaky
 • edaralaryndan
 • edaralaryny
 • edaralarynyň
 • edaralaryň
 • edaralaýyn
 • edaramy
 • edaramyzyň
 • edarany
 • edaranyň
 • edarasy
 • edarasydy
 • edarasydyr
 • edarasyn
 • edarasyna
 • edarasynda
 • edarasyndaky
 • edarasyndan
 • edarasyny
 • edarasynyň
 • edarasyň
 • edaraň
 • edaraňa
 • edaraňy
 • edaraňyz
 • edaraňyzda