eda e‧da at

[eda:]

 1. Özüňi oňat alyp baryş, edeplilik, sypaýylyk.

  • Gara gözli gaýtarma, Öýe girdi eda bile. (K. Gurbannepesow, Goşgular)

  • Onsoň eda bilen ýakynjak ýerde, Ornaşdy-da diýdi pessaý ses bile. (J. Ilmyradow, Aýgül)

 2. Ýardam, kömek.

  • Men eýläk urundym, beýläk urundym, hiç ýerden eda tapman, ahyrynda gurpdan düşüp ýykyldym. (Myraly)


Duş gelýän formalary
 • edaja
 • edalarda
 • edalarynda
 • edalarynyň
 • edaly