ebt ebt

Üst-baş, üst görnüş, daş görnüş.

 • Ol ebtiňe seret, eşigiňi ýylda bir gezek täzeläp bileňok. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

ebti agmak

Eleşan halda bolmak, göz-görüm bolup ýörmek.

 • Heý, seniň ýaly ebtini agdyryp, işe günortan gelýän barmy?! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Ebtiňi agdyryp durma-da, bar, eşigiňi çykaryp, ýuwnup gel! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Onuň şol wagt gaty ebti agdyk aljyraňňylygy göýä bir gorkunç möjekden gaçyp gelýäne meňzeýärdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

ebti düşük

Nalajedeýin görnüşde bolan, tutuk, keýpsiz.

 • Ol ruhsuzdy, ebdi düşükdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • ebti
 • ebtine
 • ebtini
 • ebtiň
 • ebtiňe
 • ebtiňi