ebeteý e‧be‧teý

 1. Ýagdaý, alaç, tär, usul, ukyp, ugur.

  • Men ony soramanyň hem ebeteýini tapamok. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

  • Kiçijik Azat garry bagşydan bir zat sorajak bolýardy, emma nähili edip soramagyň ebeteýini tapmaýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ol özi garyp bolsa-da, ýeriň-suwuň ebeteýini bilýän adam. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Amatly ýagdaý, pursat, maý, çem.

  • Ebeteýi gelse, Artyk ony atman hem durmazdy, onuň gürrüňinden hem gaçmazdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Iş-işden geçenini aňlandan soň, Artyk hem özüni haýatyň üstünden oklap, ýeriň ebeteýi bilen bukdaklap gitdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • ebeteýi
 • ebeteýini
 • ebeteýsiz
 • ebeteýsizligi