ebedi e‧be‧di

[ebedi:]

  1. Hemişe, mydama, baky.

    • Hemme zat ebedi hem bozulmaz bir äheň bilen onuň kalbyna ornaýardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  2. Asla, bütinleý, düýbünden.

    • Ýadamagy bilmeýär ol ebedi, Uly syrat indi barýan gabady. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

    • Ýa-da onuň döwi sürmän ebedi, Gelermi eline şa bilen ýedi. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • ebedilik